REGULAMIN

Studenckiego koła naukowego "TeamBit" działającego przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej


I. CELE I ZADANIA


1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania (z nastawieniem na programowanie zespołowe) i dziedzin pokrewnych.

2.Organizowanie konkursów programowania indywidualnego i programowania zespołowego oraz przygotowanie i wystawianie własnej reprezentacji na takie konkursy.

3.Wykonanie projektów indywidualnych i grupowych.

4.Współpraca z uczelnią jak również z innymi organizacjami zajmującymi się podobną tematyką.

II. ZARZĄD I STRUKTURA KOŁA

1.Członkami koła mogą być wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej.

2.Obowiązkami członków koła są:
 • aktywna merytoryczna praca
 • pomoc w organizowaniu różnych przedsięwzięć
 • uczestnictwo w zebraniach nadzwyczajnych, za wyjątkiem usprawiedliwionych przypadków
 • kreowanie pozytywnego wizerunku koła na Uczelni
 • uczestniczenie w pracach nad projektami, tj. praca w poszczególnych grupach
3.Aby zostać członkiem koła należy:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania
 • spełniać wymagania tegoż regulaminu
 • wpisać się na listę członków koła
4.Rażące uchybienia w obowiązkach członka koła mogą, decyzją Zarządu, skutkować usunięciem.

5.Zarząd Koła tworzą:
 • opiekun naukowy
 • przewodniczący
 • wiceprzewodniczący
 • skarbnik
 • sekretarz
6.Obowiązki członków Zarządu koła są:
 • kierowanie funkcjonowaniem koła, tj. organizowanie bieżącej działalności koła
 • reprezentowanie koła wobec władz Wydziału i Uczelni, jak również poza Uczelnią
 • aktywna praca na rzecz rozwoju koła
 • egzekwowanie przestrzegania niniejszego regulaminu przez członków koła
 • wypełnianie obowiązków zwykłego członka koła

7.Rażące uchybienia w obowiązkach członka Zarządu koła mogą, decyzją przewodniczącego, skutkować usunięciem.

8.Zarząd koła podejmuje wszelkie decyzje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

9.Zarząd koła wybierany jest na walnym zgromadzeniu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków.

10.Kadencja Zarządu trwa jeden rok

III. USTALENIA KOŃCOWE

1.Koło może zostać rozwiązane przez samych członków na wniosek władz uczelni.

2.Zmiany w regulaminie i celach działalności koła mogą być wprowadzone po uchwaleniu ich na zebraniu Zarządu większością głosów, przy obecności 2/3 członków Zarządu.

3.Członkowie koła spoza Zarządu mogą również składać wnioski o zmiany w regulaminie i celach działalności koła. Wnioski rozpatrywane są na zebraniach Zarządu.

4.Swoją działalność koło opiera na bazie lokalowej i technicznej Politechniki Opolskiej.

5.Środki finansowe koła pochodzą:
 • z dotacji Uczelni
 • od sponsorów, tj. firm prywatnych
 • z pomocy innych organizacji